SCBROBOA
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
รายละเอียดกองทุน
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนแบบผสม
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Foreign Investment Allocation
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศอย่างน้อย 2 กองทุน เช่น หน่วย CIS หน่วยของกองทุนอีทีเอฟ (ETF) เป็นต้น ที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจและ/หรือเทคโนโลยีเกี่ยวกับหุ่นยนต์หรือระบบอัตโนมัติโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ซึ่งสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
5 กันยายน 2560
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
18.0208 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
18.3101 บาท/หน่วย
จำนวนหน่วยลงทุน :
470,501,144.0669 หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
1,679,954,679 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
09/07/2567
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง