PRINCIPAL iPROP-C
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม
รายละเอียดกองทุน
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Fund of Property fund -Thai and Foreign
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector Fund) ได้ทั้งในและต่างประเทศโดยลงทุนใน 1.หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
17 กุมภาพันธ์ 2555
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
14.4218 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
14.4219 บาท/หน่วย
จำนวนหน่วยลงทุน :
- หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
1,132,731,467 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
11/07/2567
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง