KFHEUROP-A
กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า
รายละเอียดกองทุน
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารทุน
ประเภทกองทุน (AIMC) :
European Equity
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
-ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื่อ Allianz Europe Equity Growth Fund(กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของ NAV -กองทุนหลักมีนโยบายเน้นลงทุนในหุ้นจดทะเบียนที่จัดตั้งขึ้นในประเทศที่เป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป ประเทศนอร์เวย์ หรือ
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
6 พฤศจิกายน 2557
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
20.6854 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
20.9958 บาท/หน่วย
จำนวนหน่วยลงทุน :
92,182,878.6487 หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
2,770,648,534 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
10/07/2567
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง